Bergvärme

Investering i energibrunn / bergvärme / geoenergi

En energibrunn med tillhörande rörsystem har en livslängd på mer än 100 år. Det blir därför en betydelsefull investering för fastighetensekonomin under mycket lång tid. Energibrunnen kan liknas vid en outtömlig oljekälla ur vilken man pumpar miljövänlig energi under hela husets livslängd.

Flera generationers värmepumpar kommer att kunna utnyttja en och samma energibrunn. Det är därför av yppersta vikt att brunnsanläggningen blir utförd på ett professionellt sätt och enligt gällande regler. Den skall vara tillräckligt djup för att tillgodose energibehovet och den får dessutom inte förorena dricksvattnet som ligger lagrat i berggrunden.

Du som fastighetsägare måste, tillsammans med brunnsborraren, ta ställning till placeringen av energibrunnen. Tänk också på eventuella framtida tillbyggnadsplaner och andra förändringar som du eller en annan ägare av huset kan få, så att placeringen av energibrunnen inte skall påverkas. Du skall välja den mest praktiska och miljösäkra placeringen.

Som fastighetsägare ligger det också i ditt intresse att ställa följande krav:

  1. Att brunnsborraren är certifierad alternativt utbildad för energiborrning.
  2. Att brunnen blir anmäld till SGU:s brunnsarkiv i Uppsala.
  3. Att brunnen blir utförd enligt norrbrunnskraven. Begär att få norrbrunnskraven dokumenterade.
  4. Innan plaströrssystemet installeras skall anmälan till kommunens Hälso- och miljöskyddsnämnd göras. Åtminstone anmälningsplikt gäller för anläggande av energibrunnar. Kontakta din kommun för lokala bestämmelser.

Allmänt

Vid anläggning av en bergborrad brunn utförs borrningen i två steg:

Steg 1 är borrning genom jordlagren ner till fast berg. Stålfoderrören drivs ner samtidigt som borrning sker.

Foderrören skall nerdrivas minst två meter i fast berg för att försäkra sig om att de ytligaste liggande sprickorna i berget passeras, därefter gjuts foderrören fast i berget med cement, detta för att förhindra ytligt liggande grundvatten samt jord och bergmaterial att tränga ner i borrhålet.

Vid små jorddjup är det extra viktigt att borra ner foderrören i djupt berg då risken för förorening i allmänhet ökar med minskat jorddjup.

Steg 2 är borrning i berggrunden till dimensionerat djup uppnåtts.

Vid borrning för bergvärme kan vi erbjuda allt arbete utomhus men installerar inte värmepumpen, se några av våra samarbetspartners under fliken referenser.

GVB I LJUNG AB är certifierade och utför borrentreprenader enligt ”Normbrunn -16”.